رمان مهناز زنی ۱۶ ساله کامل

4.300 تومان

 دانلود رمان مهناز زنی ۱۶ ساله

این رمان که در ژانر های  هیجانی ، عاشقانه نوشته شده است .

توسط ” آرام ” نوشته شده است .

در  136صفحه نوشته شده

امروز برای شما عزیزان بر روی سایت ” دینا دانلود رمان ” برای دانلود قرار داده داده شده است.

قسمتی از رمان : مهناز زنی ۱۶ ساله با هم بخونیم

خلاصه رمان مهناز زنی ۱۶ ساله :

مهنازدختری که درنوجوانی پدرومادرخودراازدست می دهد.

دختری زیباوتنهاکه طعمه خوبی برای افرادسوجوهست.

بامهنازهمراه می شویم درپیچ وخم زندگی اش …

بخشی از مقدمه رمان مهناز زنی ۱۶ ساله :

رﻓﺗﮫ ﺑودم ﺗو ﭼﮭﺎر ده ﺳﺎل و ﺗﺎزه دوم راھﻧﻣﺎﯾﯾﯽ رو ﺗﻣوم ﮐرده ﺑودم اﻣﺗﺣﺎن ھﺎی ﺗرم دوم رو داده ﺑودم و ﺑﺎ ﻣﻌدل ﺑودم

ﺑﺎﺑﺎﻣم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺟﺎﯾزم اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﻔر اون ﺳﺎل رو ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم اﺳم ﺑﺎﺑﺎم ﻣﮭدی ﺑود اﺳم

ﻣﺎدرم ﻣﯾﻧﺎ اﺳم ﻣن ﻣﮭﻧﺎز و اﺳم ﺑرادر ﺑزرﮔم ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل از ﻣن ﺑزرﮔﺗر ﺑود ﻣﯾﻼد. ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد

دادم ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣدت ھﺎ ﺑرﯾم ﻣﺷﮭد زﯾﺎرت اﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن و ﻧﻣرم ﻗﺑول ﮐرد و ﻗرار ﺷد

دانلود رمان مهناز زنی ۱۶ ساله

ﮐﮫ ﺑره ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﻠﯾط ﺗﯾرﻣﺎه ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎم اوﻣد ﺧوﻧﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺎﻣﺎﻧم و ﺑرای رزرو ﺑﻠﯾط ﺑﺎھم از ﺧوﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷدن

ﯾﮫ ﺧوﻧﮫ ﻧﻘﻠﯽ ﺗو ۳ ھواﭘﯾﻣﺎ اﻗدام ﮐﻧﮫ ۴۰ ﺳﺎﻟش ﺑود و ﺑﺎﺑﺎﻣم ۳۵ ﭘﯾروزی داﺷﺗﯾم و ﺷﻐل ﺑﺎﺑﺎم ازاد ﺑود

و ﺗو ﺑﺎزار اﺑزار ﻓروﺷﯽ داﺷت ﻣﺎﻣﺎﻧم ھم ﺧوﻧﮫ دار و ﺟوون ﺑود ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻧداﺷت.

اوﻧﺎ رﻓﺗن ﺑﯾرون و ﻗرار ﺷد ﻣن و ﻣﯾﻼد ﺗو ﺧوﻧﮫ ﺑﻣوﻧﯾم ﻣن و ﻣﯾﻼد ﺑر ﺧﻼف اون ﭼﮫ ﮐﮫ دوﺳﺗﺎم

از ﺑرادراﺷون ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐردن ﺑﺎ ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﭻ و ﺟور ﺑودﯾم.

درﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ ﺧواھر ﺑرادرا ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھم دﻋوا ﻣﯽ ﮐردﯾم اﻣﺎ ﻣﯾﻼد رو ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت

داﺷﺗم ﭼون ﺑﮫ ﻧظرم ﭘﺳر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑود دﯾر ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯾﺷد و زﯾﺎد ھم ﮔﯾر ﻧﻣﯽ داد

ﺧﻼﺻﮫ ﻗرار ﺑود ﻣﺎ ﺗو ﺧوﻧﮫ ﺑﻣوﻧﯾم اﻣﺎ دﻟﻣون طﺎﻗت ﻧﯾﺎورد

امیدوارم رمان مهناز زنی ۱۶ ساله خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

اگر شما نویسنده رمان مهناز زنی ۱۶ ساله هستید و از انتشار این رمان در سایت  دینا دانلود  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

منبع تایپ رمان :  تک رمان

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رمان مهناز زنی ۱۶ ساله کامل”
You have to agree to the comment policy.

نوزده − 9 =

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده : رمان نویس
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.